درباره ما

- زندگى معاصر هر روز در حال تغییر است و سبک زندگى نیز همواره دستخوش تغییرات مى شود. از اینرو، سبک پوشش، تزیین و به طور کلی معیارهاى ما از زیبایی نیز دائما در حال تغییر هستند و همیشه تمایل به بروز شدن دارند. مطالعه سبک زندگی معاصر با توجه به نیازها و درک امروزی ما از زیبایی شناسی، شیوه ای است که زیبه برای خلق آثار خود برگزیده است.

- زیبه در معنی اول ریشه در کلمه "زیب" به مفاهیم "زیبایی و خوبی، زینت و نیکویی، و آرایش دارد" (منبع: لغت نامه دهخدا) که در ترکیب با صفت برترین" به" تداعی کننده مفهموم زیبنده تر و زیباتر است. در معنی دوم ترکیب "زی" و "به" است که به مفهوم زندگی بهتر است.